EUR

FR   EN   中文

CONNECTION
A late Muromachi katana by the Mino smith Kanefusa
A late Muromachi katana by the Mino smith Kanefusa - Asian Art & Antiques Style A late Muromachi katana by the Mino smith Kanefusa - A late Muromachi katana by the Mino smith Kanefusa - Antiquités - A late Muromachi katana by the Mino smith Kanefusa
Ref : 78997
9 700 €
Period :
<= 16th century
Artist :
Kanefusa
Provenance :
Japan
Medium :
Tamahagane steel
Asian Art & Antiques  - A late Muromachi katana by the Mino smith Kanefusa <= 16th century - A late Muromachi katana by the Mino smith Kanefusa  - A late Muromachi katana by the Mino smith Kanefusa Antiquités - A late Muromachi katana by the Mino smith Kanefusa
Kojiki Gallery

Japanese antiques


+33 (0)6 67 21 94 26
A late Muromachi katana by the Mino smith Kanefusa

— Katana by Kanefusa - Late Muromachi period (Eiroku era 1558-1570)

Certificate NBTHK Hozon Token “Worthy of preservation”

— Swordsmith : Kanefusa

School : Sue-Seki
Ranking : Chujo-saku « above average made », Wazamono « good sharpness »
Province : Mino

— Dimensions :

Nagasa : 62.4 cm
Sori : 2.0 cm
Moto-haba : 2.95 cm
Saki-haba : 1.98 cm
Kasane : 0.66 cm
Nakago : Ubu

— Characteristics :

Katana :

Mei : Noshu Seki-ju Kanefusa saku “Made by Kanefusa, resident of Seki in Mino province”
Sugata : Shinogi-zukuri, saki-sori, iori-mune, chu-kissaki
Kitae : Itame-hada, ji-nie, shirake utsuri
Hamon : Chu-suguha, ko-nie, nioi, fushi, yo
Boshi : Sugu, ko-maru
Horimono/Carvings : Bo-bi
Nakago : Takanoha yasurime, ha-agari kuriji

Koshirae :

Saya : Black lacquer with blue pearl inlay
Tsuba : Iron, juji-mokko-gata, shakudo, tortoise shell pattern, signed Nobuie
Fushigashira : Shakudo, gold iroe, clan crests, polish finish
Menuki : Shakudo, yo-bori, gold iroe, Iris motif
Kozuka : Shibuichi, polish finish, tortoise shell pattern, signed Ikkodo Tomotsune

Kojiki Gallery

CATALOGUE

Asian Art & Antiques

19th century
Large Lacquered Chinese Showcase
17th century
Kogo - Incense Lacquer Box
19th century
4-Case Gold Lacquered Inro
19th century
Ivory okimono Japan Circa 1880